»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
شعر استاد عابد تبریزی درباره | امام زمان

شعر استاد عابد تبریزی درباره | امام زمان

اقبال گو (امام زمان)

از چشمه سار عرفان هرکس وضو ندارد / در سجده گاه عشقت آبی به رو ندارد

گر نیست آشنایت سرگشته ولایت / دل نیست دل به جانت جان میل او ندارد

شب تا سحر نهفتم با ماه راز گفتم / چشمم به دور هجران با خواب خو ندارد

از اشک پروانه ام در دل گل خیانت / این آب را طبیعت در هیچ جو ندارد

با گل گل خیالت تا روبرو نمودم / گل شد خجل که با تو  او رنگ و بو ندارد

از یک نگاه چشمت مستند عاشقانت / ساقی نگر که در کف جام و سبو ندارد

هرکس کند حدیثی از دلبری ولیکن / جز با خیال رویت دل گفتگو ندارد

جویند عاشقانت از هر دری نشانت / هستی تو در دل من این جستجو ندارد

رو تافتی ز گلشن با سرو کف سوسن / از پشت سر ببینش گل پشت و رو ندارد

در سینه محبان بس رازها نهفته ست / عشق است اینکه گوید راز مگو ندارد

هر ذره از وجودم ناله ز درد هجران / این ناله های سوزان نی در گلو ندارند

خورشید هر سحر گه آید به پابوسی / مه نیز در شب آید کاو روز رو ندارد

دردی که از تو آید هرگز دوا نخواهد / زخمی که از تو باشد میل رفو ندارد

گردون شبیه حسنت در شش جهت نیاید / گیتی مثال رویت در چارسو ندارد

گر نیستی تو جانان جان دلبری نجوید / ور نیست شوق وصلت دل آرزو ندارد

دلداده جمالت دیدار گل نخواهد / زیباست گل ولیکن آن روی و مو ندارد

محرم نه در حریمت ای کعبه حقیقت / از چشمه بصیرت هر کس وضو ندارد

شاعر : استاد عابد تبریزی

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “شعر استاد عابد تبریزی درباره | امام زمان”

قالب وردپرس